چیلی برگر______CHILI BURGER

۲۳۹۰۰ تومان

قارچ برگر___MUSHROOM CHEESBURGER

۲۳۹۰۰ تومان

اسموکی برگر______SMOKEY BURGER

۲۳۹۰۰ تومان

توسکانا برگر______TOSCANA CHEESBURGER

۲۶۶۰۰ تومان