مخصوص توسکانا______TOSCANA

۱۹۹۰۰    /    ۳۹۸۰۰ تومان

پپرونی______PEPPRONI

۱۶۰۰۰    /    ۳۱۹۰۰ تومان

تکس مکس______TEX MEX

۱۶۴۰۰   /    ۳۲۸۰۰ تومان

پپرونی پستو______PESTO PEPPRONI

۱۵۹۰۰    /    ۳۱۸۰۰ تومان

استیک با قارچ______CARNEMUSHROOM

۱۸۴۰۰    /    ۳۶۸۰۰ تومان

سلومی______SALUMI

۱۶۴۰۰   /    ۳۲۸۰۰ تومان

چهار پنیر______QUATTRO FORMAGGIO

۱۲۰۰۰    /    ۲۳۹۰۰ تومان

کالزونه فصل______STAFIONI CLAZONE

۲۵۸۰۰ تومان

مرغ جامایکن______JAMAIICAN CHICKEN

۱۵۳۰۰    /    ۳۰۶۰۰ تومان

پیتزا استیک______PIZZA STEAK

۱۵۹۰۰    /    ۳۱۸۰۰ تومان

مرغ وکرنبری______CRANBERRY CHICKEN

۱۶۰۰۰    /    ۳۱۹۰۰ تومان

چهارفصل______QUATTRO STAGIONI

۱۴۰۰    /    ۲۷۹۰۰ تومان

آمریکانو______AMERICANO

۱۴۴۰۰  /    ۲۸۸۰۰ تومان

مرغ پستو______PESTO CHICKEN

۱۴۹۰۰   /    ۲۹۸۰۰ تومان

مرغ باربیکیو______BBQ CHICKEN

۱۴۸۰۰    /    ۲۹۶۰۰ تومان

کاپریچیوزا______CAPRICCIOSA

۱۵۵۰۰ /    ۳۱۰۰۰ تومان

سبزیجات______VEGETERIANA

۱۳۸۰۰   /   ۲۷۶۰۰  تومان

قارچ______FUNGHI

۱۱۵۰۰    /    ۲۳۰۰۰ تومان

مرغ و انبه تنوری______TANDOORI CHICKEN

۱۶۳۰۰    /    ۳۲۶۰۰ تومان

مارگاریتا______MARGHARITA

۸۳۰۰    /    ۱۶۵۰۰ تومان